официална покана за ГОС

ДО „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД ПАЗАРА ЗА РАСТЕЖ „BEAM“ ОБЩЕСТВЕНОСТТА УВЕДОМЛЕНИЕ От „ИпоТех Софком“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 207296582, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район Витоша, кв. Манастирски ливади, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3., представлявано от изпълнителния директор Ирена Тодорова Иванова Относно покана и писмени […]

Свикване на събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ИпоТех Софком“ АД, което ще се проведе на 21.06.2024 г. от 13:30 ч.източно европейско часово време – EEST (10:30 ч. координирано универсално време – UTC), на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, […]

Дружеството дава депозит на компанията майка

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, бе взето решение 300 000 лв. от собствените средства на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД, да бъдат предоставени като депозит на дружеството-майка „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение второ от […]

Уведомление

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, бе взето решение 900 000 лв. от собствените средства на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД, да бъдат предоставени като депозит на дружеството-майка „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение второ от […]

Уведомление

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, бе взето решение 1 200 000 лв. от собствените средства на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД, да бъдат предоставени като депозит на дружеството-майка „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение второ от […]

Увеличаване на капитала

Във връзка с извършеното първично публично предлагане на пазара за растеж на малки и средни предприятия BEAM, с настоящото Ви уведомявам, че на 03.07.2023 г. с вписване 20230703120233, в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано увеличението на капитала на „ИпоТех Софком“ АД от 3 000 000 лв. на 3 801 706 лв., разпределен, както […]