Category Archives: Вътрена информация

официална покана за ГОС

ДО „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД ПАЗАРА ЗА РАСТЕЖ „BEAM“ ОБЩЕСТВЕНОСТТА УВЕДОМЛЕНИЕ От „ИпоТех Софком“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 207296582, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район Витоша, кв. Манастирски ливади, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3., представлявано от изпълнителния директор Ирена Тодорова Иванова Относно покана и писмени […]

Свикване на събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ИпоТех Софком“ АД, което ще се проведе на 21.06.2024 г. от 13:30 ч.източно европейско часово време – EEST (10:30 ч. координирано универсално време – UTC), на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, […]

Дружеството дава депозит на компанията майка

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, бе взето решение 300 000 лв. от собствените средства на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД, да бъдат предоставени като депозит на дружеството-майка „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение второ от […]

Уведомление

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, На 05.03.2024 г. „ИпоТех Софком“ АД сключи следната сделка: Заемодател: „ИпоТех Софком“ АД, с ЕИК 207296582, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, представлявано от Ирена Тодорова Иванова – изпълнителен директор. Заемател: Тодор Ангелов Вачев. Предмет на договора е сума в размер на […]

Относно предоставен депозит

У В Е Д О М Л Е Н И Е От „ИпоТех Софком“ АД, с ЕИК 207296582, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3, представлявано от изпълнителния директор Ирена Тодорова Вачева Основание чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от […]

Уведомление

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, бе взето решение 900 000 лв. от собствените средства на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД, да бъдат предоставени като депозит на дружеството-майка „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение второ от […]