Дружеството дава депозит на компанията майка

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, бе взето решение 300 000 лв. от собствените средства на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД, да бъдат предоставени като депозит на дружеството-майка „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение второ от […]

Уведомление

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, бе взето решение 900 000 лв. от собствените средства на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД, да бъдат предоставени като депозит на дружеството-майка „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение второ от […]

Уведомление

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, бе взето решение 1 200 000 лв. от собствените средства на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД, да бъдат предоставени като депозит на дружеството-майка „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение второ от […]

Увеличаване на капитала

Във връзка с извършеното първично публично предлагане на пазара за растеж на малки и средни предприятия BEAM, с настоящото Ви уведомявам, че на 03.07.2023 г. с вписване 20230703120233, в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано увеличението на капитала на „ИпоТех Софком“ АД от 3 000 000 лв. на 3 801 706 лв., разпределен, както […]

Преглед на пазара за небанково кредитиране до 2021г.

Небанковите кредити, известни още като алтернативни или частни кредити, стават все по-популярни в България през последните няколко години. Тези заеми обикновено се предлагат от небанкови финансови институции, като организации за микрофинансиране и онлайн кредитори. Според Българската народна банка секторът на небанковото кредитиране бележи значителен растеж през последните години, като непогасените кредити достигат 4,2 милиарда лева […]