Информация

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В съответствие с чл. 19, пар. 3 от Регламент ЕС 596/2014 с настоящото уведомяваме за следното:

В „ИпоТех Софком“ АД постъпиха уведомления по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014, съгласно които:

  • Ирена Тодорова Вачева, в качеството си на изпълнителен член на Съвета на директорите (изпълнителен директор), уведомява за сключена от нея сделка, а именно: записване на 66 330 бр. привилегировани акции с право на глас на „БФБ“ АД от увеличението на капитала на „ИпоТех Софком“ АД, извършено чрез първично публично предлагане на пазара за растеж на малки и средни предприятия BEAM.

Записването е извършено на 21.06.2023 г., при следните параметри:

Брой: 66 330;

Цена: 3 лв. – емисионна стойност;

Общо: 198 990 лв.

  • „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“АД, с ЕИК 131459062 („СКЗК“), в качеството си на лице, свързано с Петър Виденов (който е изпълнителен директор на СКЗК и председател на СД на „ИпоТех Софком“ АД) и Ирена Вачева (която е председател на СД на СКЗК и прокурист и изпълнителен директор на „ИпоТех Софком“ АД) – уведомява за сключени от дружеството сделки, а именно: записване на 49 747 бр. привилегировани акции с право на глас на „БФБ“ АД от увеличението на капитала на „ИпоТех Софком“ АД, извършено чрез първично публично предлагане на пазара за растеж на малки и средни предприятия BEAM.

Записването е извършено на 21.06.2023 г., при следните параметри:

Брой: 49 747;

Цена: 3 лв. – емисионна стойност;

Общо: 149 241 лв.

Приложения: уведомления по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014