Category Archives: Финанси

Увеличаване на капитала

Във връзка с извършеното първично публично предлагане на пазара за растеж на малки и средни предприятия BEAM, с настоящото Ви уведомявам, че на 03.07.2023 г. с вписване 20230703120233, в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано увеличението на капитала на „ИпоТех Софком“ АД от 3 000 000 лв. на 3 801 706 лв., разпределен, както […]

Информация

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, В съответствие с чл. 19, пар. 3 от Регламент ЕС 596/2014 с настоящото уведомяваме за следното: В „ИпоТех Софком“ АД постъпиха уведомления по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014, съгласно които: Записването е извършено на 21.06.2023 г., при следните параметри: Брой: 66 330; Цена: 3 лв. – емисионна стойност; Общо: 198 […]

Уебинар за презентация на предлаганите акции

Заповядайте на 16.6.2023 в 11 часа на онлайн уебинара във връзка с публичното предлагане на привилегировани акции на BEAM пазар. Join Zoom Meetinghttps://us06web.zoom.us/j/82437897395 Meeting ID: 824 3789 7395

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА „ИПОТЕХ СОФКОМ“АД „ИпоТех Софком“АД, ЕИК 207296582, със седалище и адрес на управление гр. София 1618, р-н Витоша, ЖК Манастирски ливади, ул.Ралевица №74, ет.3, офис 3.3 нарично по-долу за краткост „Дружеството“ или „Емитентът“, с настоящото информира инвеститорите относно сроковете, реда и условията за провеждане на първично публично предлагане на пазара […]