Увеличаване на капитала

Във връзка с извършеното първично публично предлагане на пазара за растеж на малки и средни предприятия BEAM, с настоящото Ви уведомявам, че на 03.07.2023 г. с вписване 20230703120233, в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано увеличението на капитала на „ИпоТех Софком“ АД от 3 000 000 лв. на 3 801 706 лв., разпределен, както следва:

  • 3 000 000 (три милиона) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. (един лев) и
  • 801 706 (осемстотин и една хиляди седемстотин и шест) привилегировани, поименни, безналични акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. (един лев).

На 03.07.2023 г. е обявен и актуалният устав на „ИпоТех Софком“ АД, съобразен с изискванията на пазар BEAM на „Българска фондова борса“ АД.

Всички акции, издадени от Дружеството, ще бъдат допуснати до търговия на пазар BEAM, след вписване на емисията от увеличението на капитала в „Централен депозитар“ АД.