Уведомление

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 05.03.2024 г. „ИпоТех Софком“ АД сключи следната сделка:

  1. Предмет и страни

Заемодател: „ИпоТех Софком“ АД, с ЕИК 207296582, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, представлявано от Ирена Тодорова Иванова – изпълнителен директор.

Заемател: Тодор Ангелов Вачев.

Предмет на договора е сума в размер на 200 000 лв. (двеста хиляди лева), при 3 % годишна лихва, който се предоставя за срок от 1 година.

  • Участие на заинтересовани лица/ свързани лица със заинтересовани лица

В сделката участват заинтересовани лица в лицето на Ирена Тодорова Иванова, което е изпълнителен директор на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД, и Тодор Ангелов Вачев, като Заемодател, който е баща на Ирена Иванова.

  • Стойност и срокове

Заемодателят предоставя заем в размер на 200 000 лв. (двеста хиляди лева), при 3 % годишна лихва за срок от една година.

С уважение

Ирена Иванова