официална покана за ГОС

ДО

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

ПАЗАРА ЗА РАСТЕЖ „BEAM“

ОБЩЕСТВЕНОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „ИпоТех Софком“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 207296582, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район Витоша, кв. Манастирски ливади, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3., представлявано от изпълнителния директор Ирена Тодорова Иванова

Относно покана и писмени материали за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Представям Ви покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на Общо събрание на акционерите на „ИпоТех Софком“ АД, с ЕИК 207296582. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 21.06.2024 г. от 13:30 ч. източно европейско лятно часово време – EEST, на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3, а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, в същия час, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 12:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Приложения: Писмени материали, които включват:

  • Решение на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание на акционерите;
  • Покана за свикване на Общо събрание на акционерите;
  • Образец на пълномощно;
  • Предложения за решения по точките от дневния ред;
  • Приложения към решенията по точките от дневния ред.

Писмените материали за събранието могат да се получат на адреса на управление на Дружеството: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3, всеки ден от 10:00 до 16:30 часа източно европейско часово време, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър, като при поискване от акционер му се предоставят безплатно.

Дружеството уведомява, че всички писмени материали за събранието, необходими на акционерите, за да упражнят правата си, могат да бъдат открити на следния адрес на интернет сайта на дружеството: https://ipoteh-sof.com/#новини.

гр. София,

Дата: 21.05.2024 г.

С уважение:

Ирена Иванова,

изпълнителен директор