Author Archives: IpoTech

Уведомление

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, На 05.03.2024 г. „ИпоТех Софком“ АД сключи следната сделка: Заемодател: „ИпоТех Софком“ АД, с ЕИК 207296582, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, представлявано от Ирена Тодорова Иванова – изпълнителен директор. Заемател: Тодор Ангелов Вачев. Предмет на договора е сума в размер на […]

Относно предоставен депозит

У В Е Д О М Л Е Н И Е От „ИпоТех Софком“ АД, с ЕИК 207296582, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3, представлявано от изпълнителния директор Ирена Тодорова Вачева Основание чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от […]

Информация

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, В съответствие с чл. 19, пар. 3 от Регламент ЕС 596/2014 с настоящото уведомяваме за следното: В „ИпоТех Софком“ АД постъпиха уведомления по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014, съгласно които: Записването е извършено на 21.06.2023 г., при следните параметри: Брой: 66 330; Цена: 3 лв. – емисионна стойност; Общо: 198 […]

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВИЧНОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА „ИПОТЕХ СОФКОМ“АД „ИпоТех Софком“АД, ЕИК 207296582, със седалище и адрес на управление гр.София, ЖК „Манастирски ливади“, ул. Ралевица № 74, ет. 3, офис 3.3 уведомява инвеститорите, че на проведения на 21 Юни 2023г. аукцион за първично публично предлагане на до 1 000 000 броя привилегировани, конвертируеми, безналични, […]

Уебнар и презентация на ИпоТех Софком привилегировани акции

Ето линка за гледане на уебинара https://us06web.zoom.us/rec/share/It2NighOOK1FPAsTg6oJG-vWx1dJdEPzuMgjRbFfvn-A_WuCVI3DrCH_9ROecObq.QiFjop0LQqVr8mI1Passcode: Qr=3U2m5 И презентацията на дружеството Тизър на дружеството

Уебинар за презентация на предлаганите акции

Заповядайте на 16.6.2023 в 11 часа на онлайн уебинара във връзка с публичното предлагане на привилегировани акции на BEAM пазар. Join Zoom Meetinghttps://us06web.zoom.us/j/82437897395 Meeting ID: 824 3789 7395

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА „ИПОТЕХ СОФКОМ“АД „ИпоТех Софком“АД, ЕИК 207296582, със седалище и адрес на управление гр. София 1618, р-н Витоша, ЖК Манастирски ливади, ул.Ралевица №74, ет.3, офис 3.3 нарично по-долу за краткост „Дружеството“ или „Емитентът“, с настоящото информира инвеститорите относно сроковете, реда и условията за провеждане на първично публично предлагане на пазара […]