СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА „ИПОТЕХ СОФКОМ“АД

„ИпоТех Софком“АД, ЕИК 207296582, със седалище и адрес на управление гр. София 1618, р-н Витоша, ЖК Манастирски ливади, ул.Ралевица №74, ет.3, офис 3.3 нарично по-долу за краткост „Дружеството“ или „Емитентът“, с настоящото информира инвеститорите относно сроковете, реда и условията за провеждане на първично публично предлагане на пазара за растеж на МСП ВЕАМ, организиран от „Българска фондова борса“ АД на до 1 000 000 броя привилегировани, конвертируеми, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, всяка една с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 3.00 лева, в съответствие с взетото решение на Съвета на директорите на Емитента за увеличение на капитала от 23.05.2023 г. Акциите от емисията ще бъдат предложени публично от Емитента в съответствие с Част IV „Правилата за търговия на пазар за растеж (пазар ВЕАМ)“. В случай, че всички акции от увеличението бъдат записани, капиталът на Емитента ще се увеличи до 4 000 000 броя акции, като всички издадени от Емитента акции (обикновени и привилегировани) ще бъдат допуснати за търговия на пазар BEAM.

Минимален размер на емисията

Предлагането ще се счита за успешно ако бъдат записани и заплатени най-малко 300 000 броя акции с номинална стойност 1(един) лев и емисионна стойност 3.00 лева. Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен със записаните акции, при условие, че бъде записан минималният размер на емисията.

Минимален брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице – всяко лице може да запише най- малко 1 брой акции от предлагането на фиксирана цена за една акция в размер на 3.00 лв.

Максимален възможен брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице – 1 000 000 броя акции на фиксирана цена за една акция в размер на 3.00 лв., което е максималното количество акции от публичното предлагане.

Срокове на предлагането

Начало на предлагането е по-късната дата на оповестяване на настоящото съобщение на уеб-сайта на съветника и водещ мениджър по емисията ИП „Юг Маркет“ ЕАД – https://ugmarket.com/ , на Дружеството – https://ipoteh-sof.com/, в медията, чрез която Дружеството разкрива информация –  www.x3news.com , както и на уеб-сайта на пазар BEAM: https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news – планирана дата 14.06.2023 г.

Продължителност на предлагането – Предлагането ще продължи до изчерпване на предлаганото количество акции, но не повече от една търговска сесия, в рамките на която се провежда IPO аукциона, а именно: планирана дата 21.06.2023 г.

Планирана дата на провеждане на IPO аукциона на борсата: 21.06.2023 г.

Краят на публичното предлагане е първият работен ден, следващ изтичането на два работни дни, считано от датата на провеждане на IPO аукциона.

Условия за записване на акции

Инвеститорите, които желаят да запишат акции могат да подадат нареждане (поръчка) за записване на акции най-късно до края на call фазата на IPO аукциона на планираната дата 21.06.2023 г. Записването на нови акции се извършва чрез подаване на нареждане до упълномощения инвестиционен посредник ИП „Юг Маркет“ ЕАД или друг инвестиционен посредник – член на „Българска фондова борса“ АД и на„Централен депозитар“ АД.

Инвеститорите могат да подават нарежданията за записване при упълномощения инвестиционен посредник ИП „Юг Маркет“ ЕАД, на следния адрес:

Гр. Пловдив

ул.”Колю Фичето” 7а

032/ 625 401

office@ugmarket.com

Начин на предлагане

Предлагането ще продължи до изчерпване на предлаганото количество акции, но не повече от една търговска сесия, в рамките на която се провежда IPO аукциона

В рамките на аукциона ще бъдат предложени 1 000 000 акции на фиксирана цена от 3.00 лв.

Аукционът на 21.06.2023 г. ще протече по следния начин:

– Pre-trade фаза – от 9.30 часа, като същата ще продължи до 11.00 часа. По време на предварителната фаза, чрез търговската платформа се допуска въвеждане на поръчки „купува” от всички пазарни участници, както и модифициране или изтриване на съществуващи поръчки.

– Call фаза – от 11.00 до 14.00 часа. По време на call фазата няма да се визуализира информация за индикативна цена, изпълним обем и излишък. По време на кол-фазата чрез търговската платформа се допуска въвеждане на поръчки „купува” от всички пазарни участници, както и модифициране или изтриване на съществуващи поръчки.

– Freeze фаза – от 14.00 часа, като всички поръчки, които са извън ценовия диапазон (в конкретния случай фиксирана цена от 3.00 лв.), ще бъдат служебно изтрити от борсата. Freeze фазата ще настъпи след ръчна намеса от страна на Борсата.

– Фаза за определяне на цената – всички сключени сделки ще бъдат с еднаква цена, която съгласно условията на първичното публично предлагане е 3.00 лв. В случай че търсенето надвишава предлагането, удовлетворяването на поръчките се извършва пропорционално на предварително определената емисионна цена от 3,00 лв. за една акция по „метода на най-големия остатък“. Описанието на метода може да бъде намерено на следния интернет адрес:

 https://download.bse-sofia.bg/BSE-Rules/BEAM/IPO_Auction_description_largest_remainder_met hod.pdf

Нареждането трябва да съдържа нормативно изискуемите данни, включително:

  • трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при

инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени – имената по документ за самоличност, ЕГН (друг личен идентификационен номер), местожителство и адрес, съответно наименование, ЕИК (БУЛСТАТ, друг идентификационен код, регистър на вписване), седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител или пълномощник;

Емитент – „ИпоТех Софком“ АД и ISIN код BG1500003238 на акциите;

  • брой на записваните акции, за които се отнася нареждането;
  • банкова сметка на инвеститора (за връщане на внесените суми при неуспешно приключване на подписката): IBAN, BIC код, банка;
  • дата, час и място на подаване на нареждането;
  • подпис на лицето, което подава нареждането, на неговия законен представител или пълномощник. Инвеститорите прилагат към нареждането следните документи за легитимация:

Физически лица

Когато инвеститорът в акции е физическо лице, нареждането се подава лично или чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. При подаването на нареждането следва да бъдат представени, както съответните документи, изисквани по реда на приложимото законодателство, свързани с мерките срещу изпирането на пари, така и следните документи:

  • Копие на документ за самоличност на съответния инвеститор, заверено с текст „Вярно с оригинала“, дата и подпис;
  • Оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и копие на документ за самоличност на

пълномощника, заверено с текст „Вярно с оригинала“, дата и подпис (в случаите, в които нареждането се подава чрез пълномощник).

Юридически лица

Когато инвеститорът в акции е юридическо лице, нареждането се подава лично от лицето или лицата с представителна власт за съответния инвеститор, или чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. При подаването на нареждането следва да бъдат представени, както съответните документи, изисквани по реда на приложимото законодателство, свързани с мерките срещу изпирането на пари, така и следните документи:

  • Копие на документ за самоличност на лицето или лицата, подаващо/и нареждането заверено с текст „Вярно с оригинала“, дата и подпис;
  • Чуждестранните юридически лица – инвеститори следва да представят удостоверение за актуално правно състояние и копие на регистрационния акт на съответния чужд език, придружено с официален превод на текста на регистрационния акт, съдържащи като минимум информация: пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване, държава на регистрация, адрес, наименование на лицата, които са надлежно овластени да представляват това юридическо лице;
  • Оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и копие на документ за самоличност на пълномощника, заверено с текст „Вярно с оригинала“, дата и подпис (в случаите, в които нареждането се подава чрез пълномощник).

Към нареждането се подават и съответните подписани документи, декларации и други, изисквани съгласно приложимите нормативни актове относно дейността на инвестиционните посредници, прилагането на мерките срещу изпирането на пари и др.

Метод и срокове за заплащане и за доставка на ценните книжа

Заплащането на пълната емисионна стойност на записаните акции следва да се извърши от инвеститорите едновременно с подаването на нареждането за записване до съответния инвестиционен посредник. Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вносната бележка.

Всеки инвеститор с класирани на аукциона поръчки ще получи акции от временната емисия, които след вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, съответно дерегистрацията й, ще се преобразуват в равен брой от новоемитираните от Дружеството привилегировани акции, съгласно процедурите на Централен Депозитар АД. Уведомления за заверяването на сметките за ценни книжа на инвеститорите с предлаганите акции ще бъдат предадени на инвеститорите съгласно правилата на съответния инвестиционен посредник, чрез който е подадено нареждането.

Инвестиционните посредници заплащат акциите, закупени за техни клиенти и/или за собствена сметка, при условията на „доставка срещу плащане“ и съгласно правилата на Централен депозитар АД. В деня на сетълмент на сключените сделки, Централен депозитар АД ще задължи банковите сметки на инвестиционните посредници, чрез които са подадени класираните нареждания за записване с дължимите от всеки инвестиционен посредник суми, срещу записаните от негови клиенти акции и ще завери специално откритата за целта набирателна сметка на Емитента, както следва:

Титуляр:

„ИпоТех Софком“ АД,

BG76UBBS80025045267650

Банка: ОББ АД

с дължимите суми.

Набраните парични средства по набирателната сметка не могат да се използват от Дружеството преди приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър.

В случай че до изтичането на крайния срок на подписката бъдат записани и заплатени не по-малко от    300 000 акции от предлагането, то ще се счита за успешно и Емитентът ще предприеме съответните действия по вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър и регистрация на емисията нови привилегировани акции в Централен депозитар АД. Новите привилегировани акции се издават с регистриране на емисията акции от увеличението на капитала в Централен депозитар АД, който ще регистрира съответния брой акции по сметки (нови или съществуващи) на лицата, записали акциите от увеличението на капитала. Инвеститорите могат да заявят удостоверителни документи за придобитите от тях акции, които се издават от Централен депозитар АД чрез съответния инвестиционен посредник по искане на акционера и съгласно Правилника на Централен депозитар АД.

Връщане на сумите при неуспешно предлагане

Ако записаните и платени нови акции са по-малко от 300 000 броя от предлаганите акции, подписката ще се счита за неуспешна. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Емитентът в рамките на пет работни дни уведомява банката, в която е открита набирателната сметка за резултата от подписката и публикува на интернет страниците на Емитента, на обслужващия инвестиционен посредник и на съветника покана до лицата, записали ценни книжа, в която обявява условията, срока и реда за връщане на набраните суми.

Оповестяване на резултатите от предлагането

Дата на оповестяване на резултатите от предлагането – Първият работен ден, следващ изтичането на два работни дни, считано от датата на провеждане на IPO аукциона – планирана дата 26.06.2023 г. Резултатите от предлагането ще бъдат оповестени на следните адреси: : https://ugmarket.com/, https://ipoteh-sof.com/, www.x3news.com

 

Начало на вторична търговия с акциите

След вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, дружеството незабавно ще заяви емисиите за търговия на Пазар Beam. Очакваната дата за начало на търговията с обикновени и привилегировани акции на дружеството е  12.07.2023 г.

Място и начин за запознаване с Документа за допускане

Документът за допускане е одобрен с решение на Комитета по управление на пазар BEAM с Протокол № 7 от 13.06.2023 г., е публикуван и достъпен за запознаване на следните интернет адреси: : https://ugmarket.com/, https://ipoteh-sof.com/

Информационен пакет, относно допускане до BEAM пазар

Приложения за допускане до BEAM

Документ за допускане:

202212_Document_IPO_Shares_IpoTech-Sofcom-08062023_sign