СЪОБЩЕНИЕ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВИЧНОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА

АКЦИИ НА „ИПОТЕХ СОФКОМ“АД

„ИпоТех Софком“АД, ЕИК 207296582, със седалище и адрес на управление гр.София, ЖК „Манастирски ливади“, ул. Ралевица № 74, ет. 3, офис 3.3 уведомява инвеститорите, че на проведения на 21 Юни 2023г. аукцион за първично публично предлагане на до 1 000 000 броя привилегировани, конвертируеми, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции от увеличението на капитала на дружеството на пазар за растеж на МСП BEAM са записани и платени 801 706 броя привилегировани, конвертируеми, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на „ИпоТех Софком“АД, всяка една с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 3.00 лв.

Общият размер на паричните средства, набрани в резултат на предлагането е в размер на     2 405 118  лв. В резултат на осъщественото публично предлагане, капиталът на дружеството ще бъде увеличен на 3 801 706 лв, разпределен в 3 000 000  броя обикновени, поимени, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинал 1(един) лев  и 801 706 привилегировани, конвертируеми, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинал 1(един) лев.

Всички акции, включително обикновените и привилегированите акции, издадени от дружеството ще бъдат допуснати до търговия на пазар BEAM, след вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) и вписване на емисията от увеличението на капитала в Централен депозитар АД.

Благодарим на всички инвеститори, които и се довериха на дружеството и повярваха в нашия потенциал и възможност за развитие. 

С уважение:

Ирена Вачева

Изпълнителен директор на „ИпоТех Софком“АД