Свикване на събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ИпоТех Софком“ АД, което ще се проведе на 21.06.2024 г. от 13:30 ч.източно европейско часово време – EEST (10:30 ч. координирано универсално време – UTC), на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3, при следния дневен ред:

Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.

Точка втора: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Точка пета: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Петър Виденов Виденов, Костадин Сашев Крантев и Ирена Тодорова Иванова, за дейността им през периода 10.03.2023 г. – 31.12.2023 г.

Точка шеста: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните решения по отношение на реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2023 г., в размер на 511 561.07 лв. (петстотин и единадесет хиляди петстотин шестдесет и един лева и седем стотинки):

  1. Да се разпредели дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството,  в размер на 0.12 лв. (дванадесет стотинки) на акция (брутен размер), съгласно Документа за допускане на пазар BEAM и устава на Дружеството, или сума в общ брутен размер на 96 204.72 лв. (деветдесет и шест хиляди двеста и четири лева и седемдесет и две стотинки). Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент в рамките на до 90 дни от провеждането на общото събрание при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите. Съветът на директорите и изпълнителният директор са овластени да извършват всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред;
  2. Сума от 51 156.11  лв. (петдесет и една хиляди сто петдесет и шест лева и единадесет стотинки), представляваща 1/10 от реализираната печалба, да се отнесе за попълване на Фонд „Резервен“ на Дружеството;
  3. Остатъкът от печалбата за 2023 г. да остане като неразпределена печалба.

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор Галина Петрова Ковачка, диплома № 0636 на ИДЕС, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

Точка осма: Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими изпълнение на приетите от общото събрание решения, включително за обявяване актовете и решенията пред Търговския регистър, пазара BEAM и обществеността.“

Дружеството ще публикува поканата и писмените материали към дневния ред в законовия срок.

С уважение:

Ирена Иванова,

изпълнителен директор