Преглед на пазара за небанково кредитиране до 2021г.

Небанковите кредити, известни още като алтернативни или частни кредити, стават все по-популярни в България през последните няколко години. Тези заеми обикновено се предлагат от небанкови финансови институции, като организации за микрофинансиране и онлайн кредитори. Според Българската народна банка секторът на небанковото кредитиране бележи значителен растеж през последните години, като непогасените кредити достигат 4,2 милиарда лева (приблизително 2,5 милиарда щатски долара) към декември 2021 г.
Видове небанкови кредити:
Най-разпространените видове небанкови кредити в България са кредити до заплата, кредити на вноски и кредити, обезпечени с активи. Заемите до заплата са краткосрочни заеми, които обикновено се изплащат наведнъж на следващия ден за заплата на кредитополучателя. Заемите на вноски са дългосрочни заеми, които се изплащат на равни вноски за определен период. Заеми, обезпечени с активи, са заеми, които са обезпечени с обезпечение, като кола или имот.
Лихвени проценти:
Лихвите по небанковите кредити в България обикновено са по-високи от предлаганите от банките. Това е така, защото небанковите кредитори често обслужват кредитополучатели с нисък кредитен рейтинг или които са били отхвърлени от традиционните банки. Към декември 2021 г. средният лихвен процент по кредитите до заплата в България е 25,44%, докато средният лихвен процент по кредитите на вноски е 17,15%.
Пазарни тенденции:
Една от ключовите тенденции в сектора на небанковото кредитиране в България е нарастващото използване на цифрови технологии. Много небанкови заемодатели вече предлагат онлайн процеси за кандидатстване и одобрение на заем, което направи заемането по-удобно и достъпно за потребителите.
Друга тенденция на пазара е нарастващата популярност на обезпечените кредити. Много кредитополучатели се обръщат към обезпечени заеми като начин за достъп до по-големи суми на заема и по-ниски лихви. Заемите, обезпечени с активи, като автомобили или имоти, често имат по-ниски лихвени проценти от необезпечените заеми.
Пазарни предизвикателства:
Едно от основните предизвикателства пред сектора на небанковото кредитиране в България е липсата на регулация. За разлика от традиционните банки, небанковите кредитори не са обект на същите регулаторни изисквания, което може да изложи кредитополучателите на риск от хищнически практики на кредитиране.
Друго предизвикателство на пазара е високата задлъжнялост на българските потребители. По данни на Българската народна банка средният дълг на домакинствата в България е бил 18 554 лв. (приблизително 10 888 щатски долара) към декември 2021 г. Това може да затрудни кредитополучателите да изплащат заемите си и може да доведе до неизпълнение и финансови затруднения.
Заключение:
Секторът на небанковото кредитиране в България отбеляза значителен растеж през последните години и предлага набор от кредитни продукти на потребителите. Съществуват обаче и предизвикателства, на които трябва да се обърне внимание, като липсата на регулиране и високите нива на задлъжнялост сред потребителите. Като цяло секторът на небанковото кредитиране в България има положителна перспектива, с нарастващо приемане на цифрови решения и нарастващо търсене на обезпечени заеми.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *