ПЕРИОДИЧНО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПЛАНИРАНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА 2024 г. 

 

Мероприятие

Дата/Срок

 Отговорни лица

1.

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ”АД и пред обществеността на Междинен индивидуален финансов отчет за дейността на дружеството за IV-то тримесечие на 2023г., съгласно чл. 100о, ал.1 от ЗППЦК

 

До 31.01.2024г.

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите

3.

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ”АД и пред обществеността на Одитиран индивидуален годишен финансов отчет за 2023г., съгласно чл. 100н, ал.1 от ЗППЦК

 

До 31.03.2024г.

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите

4.

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ”АД и пред обществеността на Междинен индивидуален финансов отчет за дейността на дружеството за I-то тримесечие на 2024г., съгласно чл. 100о, ал.1 от ЗППЦК

 

До 31.03.2024г.

Главен счетоводител, Независим одитор, Директор за връзки с инвеститорите

8.

Провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите, съгласно чл. 115 от ЗППЦК

 

До 30.05.2024г.

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите

9.

Публикуване в Търговски регистър на Одитирани годишни финансови отчети (индивидуален), приети от Общото събрание на акционерите

 

Не по-късно от 30.06.2024г.

Изпълнителен директор, Юрист на дружеството, Директор за връзки с инвеститорите

10.

Уведомяване на КФН, „БФБ”АД и Централен депозитар за взето решение за изплащане на дивидент

 

Не по-късно от 30.09.2024г.

Изпълнителен директор, Директор за връзки с инвеститорите

11.

Представяне на протокола от проведеното Общо събрание на акционерите в КФН, „БФБ”АД и пред обществеността, съгласно чл. 117 от ЗППЦК

 

Незабавно в същия ден на Общото събрание на акционерите

Изпълнителен директор, Директор за връзки с инвеститорите

12.

Заявяване за вписване на промени по партидата на дружеството в Търговски регистър

В срок до 3 работни дни след проведеното Общо събрание на акционерите, но не по-късно от 03.07.2024г.*

Изпълнителен директор, Директор за връзки с инвеститорите

15.

Обявяване на вписани промени по партидата на дружеството в Търговски регистър пред КФН, „БФБ”АД и пред обществеността

В 7-дневен срок от проведеното Общо събрание на акционерите, но не по-късно от 07.07.2024г.*

Изпълнителен директор

16.

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ”АД и пред обществеността на Междинен индивидуален финансов отчет за дейността на дружеството за II-ро тримесечие на 2024г., съгласно чл. 100о, ал.1 от ЗППЦК

В 7-дневен срок от датата на вписване на промяната в ТР

Изпълнителен директор

18.

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ”АД и пред обществеността на Междинен индивидуален финансов отчет за дейността на дружеството за III-то тримесечие на 2024г., съгласно чл. 100о, ал.1 от ЗППЦК

 

До 29.08.2024г.

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите

20.

Периодични публикации през годината на текстове на прессъобщения, съгласно чл. 100м, ал.1 от ЗППЦК

 Текущ

 

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите

21.

Организиране на текущи срещи с акционерите и потенциални инвеститори в дружеството

 

Текущ

Директор връзки с инвеститорите

 

* Датата е консервативно посочена при допускане, че общото събрание е проведено на последната възможна дата (30.06.2024г.).

Забележки:

  1. Корпоративният календар за 2024г. е изготвен в края на 2023г. на база законовите изисквания към дейността на дружеството в качеството му на публично и неговите корпоративни мероприятия през 2023г. Възможни са промени в датите, свързани с провеждането на Годишното Общо събрание на акционерите и произтичащите от това задължения.
  2. В изпълнение на изискванията на чл. 43, ал. 1 от Наредба N2 на КФН, Дружеството предоставя информация пред КФН чрез използване на единната система за предоставяне на информация по електронен път (e-register).
  3. В изпълнение на изискванията на чл. 43а, ал. 1 от Наредба N2 на КФН, Дружеството разкрива регулираната информация пред обществеността чрез използване на информационните услуги на „Сервиз финансови пазари”ЕООД – X3News